การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ

ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รายละเอียดในการส่งบทความ

.

  1. การพิมพ์ต้นฉบับผลงานที่จะตีพิมพ์

– ความยาวของบทความและงานวิจัยไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 (รวมเอกสารอ้างอิง)

– ชนิดของตัวอักษรที่พิมพ์เป็น Angsana UPC ขนาด 14

– #ยังไม่ต้องจัดหน้า เมื่อมีการแก้ไขครั้งสุดท้ายจะมีการส่งแบบฟอร์มในการจัดรูปแบบหน้ากระดาษให้อีกครั้ง

.

  1. รูปแบบการนําเสนอบทความวิชาการ

– ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

– บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

– บทนํา

– เนื้อหา

– บทสรุป

– เอกสารอ้างอิง

– การเขียนอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association)

.

  1. รูปแบบการนําเสนอบทความวิจัย

– ชื่อเรื่องงานวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

– บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

– คําสําคัญ 2 – 3 คํา

– บทนํา

– วิธีการวิจัย

– ผลการวิจัย

– อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย เพื่อการประยุกต์ใช้

– บรรณานุกรม

– การเขียนอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association)

.

  1. วิธีการส่งบทความ

– ส่งบทความเข้า E- mail : NGCKU2017@gmail.com

.

  1. การตอบรับ

– เมื่อส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัยแล้วจะได้รับหนังสือตอบรับบทความ ภายใน 5 – 7 วันทำการ

.

6.ระยะเวลาในการรอคอย

– เริ่มลงทะเบียนและรับบทความเพื่อการพิจารณาตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2561

– กองบรรณาธิการส่งบทความให้กรรมการกลั่นกรองพิจารณา รอผลการพิจารณาจากกรรมการกลั่นกรอง ภายใน 15 มิถุนายน 2561

– เมื่อได้รับบทความคืนจากกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะส่งบทความให้ผู้เขียนบทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการกลั่นกรองและเมื่อผู้เขียน แก้ไขเรียบร้อยแล้วส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วมาที่ E- mail : NGCKU2017@gmail.com ภายใน 25 มิถุนายน 2561

– บรรณาธิการออกหนังสือตอบรับการนำเสนอบทความ

.

7.การนำเสนอบทความ

– นำเสนอผลงาน วันที่ 14 กรกฎาคม 2561

– สถานที่นำเสนอผลงานนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

.

หมายเหตุ สำหรับบทคัดย่อ (Abstract) และบทความฉบับเต็ม (Full Paper) จะถูกรวบรวมเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการมหาบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11” จะมีเกียรติบัตรและ Proceeding ในรูปแบบสื่อ CD – ROM มอบให้หลังสิ้นสุดการนำเสนอผลงาน

#สิงห์เขียว #ทีมเกษตร

ทิ้งข้อความไว้