คณาจารย์

สาขาวิชารัฐศาสตร์

แขนงวิชาการปกครองและบริหารจัดการท้องถิ่น

timeline_20191021_141252

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนันท์ กลันทปุระ

wanlop427890

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

sattrarin_20191021_141309

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศาสตรินทร์ ตันสุน

ladawan_20191021_141257

อาจารย์ ดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ

S__37224801

อาจารย์ ดร.ปรีห์ปราง ถนอมศักดิ์ชัย

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

dao_20191021_141305

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพ คล้ายทับทิม

nathawee_20191021_141304

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค

pailin427889

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย

varis_20191021_141300

อาจารย์ วริศรา อิ่มพิทักษ์

เอกลักษณ์ ไชยภูมี รูปอาจารย์

อาจารย์ ดร.เอกลักษณ์ ไชยภูมี

แขนงวิชาการบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย

lalita_20191021_141254

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต

bank_20191021_141308

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์

prem_20191021_141258

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤดี เพ็ชรกูล

sureeshine_20191021_141311

อาจารย์ ดร.สุรีย์ฉาย พลวัน

273402

อาจารย์ ดร.นันท์รพัช ไชยอัครพงศ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

goiinc_20191021_141310

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ โกวงศ์

pirada_20191021_141303

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรดา ชัยรัตน์

joy_20191021_141302

อาจารย์ ดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์

amy_20191021_141259

อาจารย์ ดร.กณิกนันต์ แสงมหาชัย

bowky_20191021_141256

อาจารย์ ดร.พรพรรณ เหมะพันธุ์

noteAirBrush_20210519163028

อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ คนบุญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

20

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

21

รองศาสตราจารย์ สุพัตรา จุณณปิยะ

22

รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

18

รองศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล

19

รองศาสตราจารย์ จตุพร บานชื่น

17

รองศาสตราจารย์ ดร.มนฤตย์พล
อุรบุญนวลชาติ

LOGO SOC DEPT POL-PA KU1

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone : 02-561-3480, 02-561-3484 ต่อ 2

Fax : 02-942-8579

Email : polscisoc@ku.ac.th