คณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

แขนงวิชาการปกดครองและบริหารจัดการท้องถิ่น

001-1-3456x5184

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วันทะนะ

-2613x3920

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์

003-1-1371x2048

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

002-1-3456x5184

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนันท์ กลันทปุระ

004-1371x2048

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศาสตรินทร์ ตันสุน

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

003-1-3456x5184

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพ คล้ายทับทิม

004-1-3456x5184

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง

02-.-600x800

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค

0041-3456x5184

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพลิน กิตติเสรีชัย

0051-3456x5184

อาจารย์วริศรา อิ่มพิทักษ์

แขนงวิชาการบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย

005-2152x2869

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต

04-.-600x800

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์

03-600x811

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

001-1-3456x51840

รองศาสตราจารย์ นิตยา เงินประเสริฐศรี

002-1-3456x51841

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ โกวงศ์

003-1-3456x51842

อาจารย์ ดร.ภิรดา ชัยรัตน์

004-1-3456x51843

อาจารย์ดร.เกวลิน  ศีลพิพัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

001-1-1371x2048

ศาสตราจารย์ นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

01-1365x2048

รองศาสตราจารย์ สุพัตรา จุณณปิยะ

003-1918x2865

รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

005-917x1370

รองศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล

004-1371x20484

รองศาสตราจารย์ จตุพร บานชื่น

006-978x1461

รองศาสตราจารย์ ดร.มนฤตย์พล
อุรบุญนวลชาติ

singha-3500x3500

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone: 02-561-3480, 02- 561-3484 ต่อ 2 
Fax: 02-942-8579

Links