ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University

เจ้าหน้าที่

  1. คุณดวงฤดี สายเจริญ
  2. คุณธานี สุวรรณไตรย์
  3. คุณกัญญาณัฏฐ์ จุลาเกตุโพธิชัย
  4. คุณณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์
  5. คุณปวีณา หวังแก้ว
  6. คุณเกศกาญจน์ สุทธวงค์
  7. คุณชฎาพร เทาสิงห์
singha-3500x3500

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone: 02-561-3480, 02- 561-3484 ต่อ 2 
Fax: 02-942-8579

Links