ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University

ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองของประเทศต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยแยกออกเป็นวิชาย่อยที่ให้ภาพหรือมิติต่างๆ ของการเมือง เช่น ทฤษฎีการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ ระบบเอกรัฐและสหพันธรัฐ เป็นต้น สำหรับลักษณะการปกครองของประเทศต่างๆ ที่สำคัญ คือ ไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น รัสเซีย ยุโรป จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น อนึ่งในการกล่าวถึงการเมืองการปกครองของประเทศหรือกลุ่มประเทศใดๆ นั้น นอกจากจะเน้นที่สถาบันและกระบวนการทางการเมืองระดับชาติแล้ว ยังพยายามเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นและการเมืองระหว่างประเทศของประเทศนั้นๆ ด้วย

การประกอบอาชีพ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแขนงวิชาการปกครองและบริหารจัดการท้องถิ่นสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทำงานราชการในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ หรือทำงานในหน่วยงานเอกชนที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิตามสาขารัฐศาสตร์หรือสังคมศาสตร์

การศึกษาต่อ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแขนงวิชาการปกครองและบริหารจัดการท้องถิ่นสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

singha-3500x3500

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone: 02-561-3480, 02- 561-3484 ต่อ 2 
Fax: 02-942-8579

Links