ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครและสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ห้องโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 2 วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.วันเสาร์ 9.00-16.00 น.หรือโทรมาสอบถามก่อน

 
  หากมีข้อสงสัยของหลักสูตรหรือการรับสมัคร สามารถศึกษาข้อมูลต่างๆใน Website นี้ก่อน
ทั้งนี้หากมีข้อคำถามสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลข 02-561-3480, 02-561-3484 ต่อ 505, 415โทร. (02)942-8685
และ (02) 942-8579 หรือที่ Email:polscisoc@ku.ac.th
   
 
  การเดินทางมาที่คณะสังคมศาสตร์นั้นมีสามารถดำเนินการได้หลายวิธีได้แก่

- การเดินทางมาโดยรถโดยสารสาธารณะ และมาต่อรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย
  โดยสามารถศึกษาเส้นทางได้จาก Website ของกองยานพาหนะ อาคารสถานที่ (คลิกเลือกที่เมนูด้านล่าง)


- การเดินทางมาโดยรถโดยสารสาธารณะและมาต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง ค่าโดยสารประมาณ 10-15 บาท (ควรสอบถามจากผู้ให้บริการก่อน)

- การเดินทางมาโดยรถแท็กซี่ สามารถดูแผนที่ได้ โดย คลิกเลือกที่เมนูด้านล่าง

- การเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว อาจมีปัญหาในด้านสถานที่จอด  
  ประกอบกับพื้นที่โดยรอบจะเป็นสถานที่จอดของหน่วยงานต่างๆซึ่งไม่สามารถเข้าไปจอดได้
  และอาจถูกล็อคล้อซึ่งต้องเสียค่าปรับ ดังนั้นหากจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   สามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถ ด้านหน้าประตู 1 (เสียค่าบริการ)   และต่อรถโดยสารสวัสดิการมายังคณะสังคมศาสตร์อีกทอดหนึ่ง