เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0 และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
และผ่านการสอบคัดเลือกโดยวิธีการทดสอบความรู้ทั่วไปสำหรับการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาและการสอบสัมภาษณ์
 
 
 
  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
  4 มกราคม - 13 พฤษภาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ทั่วไป ที่หน้าห้องโครงการฯและทาง website
  23 พฤษภาคม 2559
  ทดสอบความรู้ทั่วไป
  29 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น ณ คณะสังคมศาสตร์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  10 มิถุนายน 2559
  สอบสัมภาษณ์
  25-26 มิถุนายน 2559
  ประกาศผลการสอบคัดเลือก
  1 กรกฎาคม 2559
  รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน
  4-22 กรกฎาคม 2559
  กิจกรรมปฐมนิเทศ
  29-31 กรกฎาคม 2559
 
 
  พิจารณาจากการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 
 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ประมาณ 120 คน

 
 
  หลักสูตร 2 ปี (ภาคต้น ภาคปลายและภาคฤดูร้อน)

 
  ทุกสาขาวิชา
เรียนเฉพาะวันศุกร์                           เวลา 18.00-21.00 น.
เสาร์และอาทิตย์                              เวลา 9.00-16.00 น.
 
 
  อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน คณะสังคมศาสตร์

 
 
หลักสูตรแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ประมาณ 184,360 บาท หลักสูตรวิทยานิพนธ์ ประมาณ 189,360 บาท ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าหน่วยกิต
ค่าเอกสารประกอบการเรียน (เล่มหลัก)   ค่าธรรมเนียม  และ   ค่าบำรุงการศึกษา  ฯลฯ
 
 
  ใบสมัครราคา 200 บาท
ค่าสมัคร 400 บาท โดยมีวิธีการสมัครดังนี้

สมัครด้วยตัวเองที่ โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1

ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. พร้อมชำระด้วยเงินสด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (02)942-8685 และ (02) 942-8579 หรือ (02)561-3480, 84 ต่อ 505, 2 หรือ 415

แผนที่ตั้งในกรณีเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง


 
 
 
รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน รูป
สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนอย่างละ ชุด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ชุด
ใบสมัครของแต่ละสาขา