กลับหน้าหลัก

 

 

 

แนะนำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น เดิมเป็นเพียงหมวดวิชาหนึ่งของสาขาสังคมศาสตร์ ต่อมาเมื่อวิชาสังคมศาสตร์ได้รับการก่อตั้งเป็นคณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์จึงได้รับการก่อตั้งเป็นภาควิชารัฐศ่าสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2517 โดย ดร.นิพนธ์ คันธเสวี และคณาจารย์ในสมัยนั้น โดยมีปณิธานที่จะผลิตบุคลากร ให้ออกไปทำงานการปกครองแบบประชาธิปไตย ประกอบกับกระแสความเป็นประชาธิปไตยพุ่งสูงขึ้นมาก ในช่วงเวลา 14 ตุลาคม 2516 นั่นคือบริบท ของการก่อตั้งภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาการปกครอง : Government (GOV) จัดการเรียนการสอนในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองและการปกครองของประเทศต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยแยกออกเป็นวิชาย่อยที่ให้ภาพ หรือมิติต่างๆของการเมือง เช่น ทฤษฎีการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ ระบบเอกรัฐและสหพันธรัฐ เป็นต้น  สำหรับลักษณะการปกครองของประเทศต่างๆ สาขาการปกครองเปิดสอนเกี่ยวกับการปกครองของประเทศต่างๆ ที่สำคัญคือ ไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น รัสเซีย ยุโรป จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น  อนึ่ง ในการกล่าวถึงการเมืองการปกครองของประเทศ หรือกลุ่มประเทศใดๆนั้น นอกจากจะเน้นที่สถาบันและกระบวนการทางการเมืองระดับชาติแล้ว ยังพยายามเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นและการเมืองระหว่างประเทศนั้นๆอีกด้วย

สาขาบริหารรัฐกิจ : Public Administration (Pub-Ad) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นเกี่ยวกับการบริหารในภาครัฐทั้งหมด กล่าวคือทั้งระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ วิชาการบริหารรัฐกิจมีหลายวิชา เช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารองค์การ การบริหารงานคลังและงบประมาณ การวางแผน และบริหารโครงการ การวางแผนกำลังคน พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ เทคโนโลยีทางการบริหาร นโยบายสาธารณะ และการบริหารรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : International Relations (IR) เน้นหนักทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศต่างๆ องค์การระหว่างประเทศ และประวัติศาสตร์การทูต เป็นต้น สาขาวิชานี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาปรากฎการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อปฏิสัมพันธ์ของประเทศต่างๆในเวทีระหว่างประเทศ จะช่วยให้ผู้ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ทำให้เป็นผู้ทันสมัยและมีวิสัยทัศน์

สาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย : Justice Administration (JA) จัดการเรียนการสอนในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานในระบบงานยุติธรรม ได้แก่ องค์กรตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์และคุมประพฤติ วิชาที่เรียนเน้นหนักไปในเรื่องหลักการบริหาร การบังคับใช้กฎหมายอาญา การแก้ปัญหาการกระทำความผิดในสังคม ตลอดทั้งการบริหารเพื่อความปลอดภัยภายในองค์กรเอกชน


วิสัยทัศน์
 สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เพื่อเป็นองค์ความรู้รับใช้สังคม


พันธกิจ
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะบูรณาการ มีมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความเป็นสากลบนพื้นฐานของสังคม


เป้าหมายหลัก
1)
ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถและมีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม รวมถึงการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

...
2) ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับคณะและหน่วยงานอื่น

...
3) ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ และมีงานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้

...
4) ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน งานวิจัย และศักยภาพของภาควิชารัฐศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

...
5) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ ประยุกต์ใช้ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

...
6) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

...
 


ขึ้นบน :: กลับหน้าหลัก

 

 

   

 
   

 

Department of Political Science and Public Administrative

Faculty of Social Science, Kasetsart University