เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0 และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
และผ่านการสอบคัดเลือกโดยวิธีการทดสอบความรู้ทั่วไปสำหรับการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาและการสอบสัมภาษณ์
 
 
 
  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
  1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ทั่วไป ที่หน้าห้องโครงการฯ
  8 เมษายน 2557
  ทดสอบความรู้ทั่วไป
  20 เมษายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น ณ คณะสังคมศาสตร์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  1 พฤษภาคม 2557
  สอบสัมภาษณ์
  17-18 พฤษภาคม 2557
  ประกาศผลการสอบคัดเลือก
  27 พฤษภาคม 2557
  รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน
  16-30 มิถุนายน 2557
  กิจกรรมปฐมนิเทศ
  11-13 กรกฎาคม 2557
 
 
  พิจารณาจากการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 
 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ประมาณ 120 คน

 
 
  หลักสูตร 2 ปี (ภาคต้น ภาคปลายและภาคฤดูร้อน)

 
  เฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ เรียน 2 กลุ่ม
กลุ่ม 1  วันศุกร์                              เวลา 18.00-21.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์                           เวลา 9.00-16.00  น.
กลุ่ม 2     วันจันทร์-พฤหัสบดี             เวลา 18.00-21.00 น.

ปกครองและบริหารงานยุติธรรมฯ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เรียนเฉพาะวันศุกร์                           เวลา 18.00-21.00 น.
เสาร์และอาทิตย์                             เวลา 9.00-16.00 น.
 
 
  อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน คณะสังคมศาสตร์

 
 
หลักสูตรแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ประมาณ 205,520 บาท หลักสูตรวิทยานิพนธ์ ประมาณ 210,520 บาท ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าหน่วยกิต ค่าเอกสารประกอบการเรียน (เล่มหลัก)   ค่าธรรมเนียม  และ   ค่าบำรุงการศึกษา  ฯลฯ
 
 
  ใบสมัครราคา 200 บาท (ดาวน์โหลดได้ โดยจ่ายค่าใบสมัครในวันที่มาสมัครค่ะ)
ค่าสมัคร 400 บาท โดยมีวิธีการสมัครดังนี้

สมัครด้วยตัวเองที่ โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1

ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. พร้อมชำระด้วยเงินสด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (02)942-8685 กด 0, 1 และ (02) 942-8579 หรือ. (02)561-3480, 84 ต่อ 505, 2 หรือ 415

แผนที่ตั้งในกรณีเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง


 
 
 
รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน รูป
สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนอย่างละ ชุด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ชุด
ใบสมัครของแต่ละสาขา  

 

 

  ดาวน์โหลดตัวอย่างใบสมัคร ได้ที่นี่