ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University

pub2-1481x1533
singha-3500x3500 (1)

รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น เดิมเป็นเพียงหมวดวิชาหนึ่งของสาขาสังคมศาสตร์ ต่อมาเมื่อวิชาสังคมศาสตร์ได้รับการก่อตั้งเป็นคณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์จึงได้รับการก่อตั้งเป็นภาควิชารัฐศ่าสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2517 โดย ดร.นิพนธ์ คันธเสวี และคณาจารย์ในสมัยนั้น โดยมีปณิธานที่จะผลิตบุคลากร ให้ออกไปทำงานการปกครองแบบประชาธิปไตย ประกอบกับกระแสความเป็นประชาธิปไตยพุ่งสูงขึ้นมาก ในช่วงเวลา 14 ตุลาคม 2516 นั่นคือบริบท ของการก่อตั้งภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิสัยทัศน์ - สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เพื่อเป็นองค์ความรู้รับใช้สังคม

พันธกิจ - การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะบูรณาการ มีมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความเป็นสากลบนพื้นฐานของสังคม

            เป้าหมาย

  • 1) ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถและมีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม รวมถึงการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  • 2)ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับคณะและหน่วยงานอื่น
  • 3)ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ และมีงานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้
  • 4)ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน งานวิจัย และศักยภาพของภาควิชารัฐศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 5)ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ ประยุกต์ใช้ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
  • 6)พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
singha-3500x3500

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone: 02-561-3480, 02- 561-3484 ต่อ 2 
Fax: 02-942-8579

Links