ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University

-2613x3920

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์

หัวหน้าภาควิชา
001-1-3456x5184

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วันทะนะ

รองหัวหน้าภาควิชา
002-1-3456x5184

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนันท์ กลันทปุระ

รองหัวหน้าภาควิชา
003-1-3456x5184

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพ คล้ายทับทิม

รองหัวหน้าภาควิชา
004-1-3456x5184

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง

รองหัวหน้าภาควิชา
005-2152x2869

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต

รองหัวหน้าภาควิชา
singha-3500x3500

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone: 02-561-3480, 02- 561-3484 ต่อ 2 
Fax: 02-942-8579

Links